Archiv rubriky: Požární řád

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro technologický celek bytového  družstva Bažina,  IČO: 266 98 251, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, č. vložky 5489

 se vydává
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

v platném znění a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění

 

tento

POŽÁRNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Požáry v obytných domech způsobují značné škody na majetku a zdraví občanů a často si vyžádají i oběti na lidských životech. V zájmu všech nájemníků je, aby se těmto zbytečným ztrátám předcházelo, aby všichni obyvatelé domů dbali zákonných opatření pro zajištění požární bezpečnosti.

Všichni obyvatelé domů jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru a v případě, že požár vznikne, poskytnout všestrannou osobní i věcnou pomoc při jeho zdolávání.

Obyvatelé jsou povinni osvojit si znalost prostředků požární ochrany k provedení hasebního zákroku a seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu. Další povinností je účinná pomoc při evakuaci budovy (zvláště osob) a přivolání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

 

Nájemníci a uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných elektrických a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.

V bytě, nebytovém prostoru a společných prostorách v domech nesmí být ponechán bez dozoru žádný elektrický přístroj bez náležitého protipožárního zajištění.

V bytě, nebytových prostorách a společných prostorách není dovoleno provádět manipulace s hořlavými kapalinami I. třídy (benzín, líh, éter a jiné).

 

Uživatelé bytů a nebytových prostorů nesmí:

– provádět v bytech a nebytových prostorech práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací;

– poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.

 

Společné části domů

Schodiště a chodby nesmí být zastavovány nebo zužována jejich průchozí šíře nábytkem, kočárky nebo jinými předměty a materiály. Společné části domů slouží jako únikové cesty, proto musí být trvale volné.

 

Každý uživatel bytu a nebytových prostorů je povinen v souvislosti                                    se zdoláváním požáru:        

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést  nutná opatření k zamezení jeho šíření;
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;
d) poskytnout osobní pomoc jednotkám požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
⇒ vyhlásit požární poplach,
⇒ přivolat okamžitě hasiče,
⇒ poskytnout první pomoc zraněným osobám,
⇒ poskytnout pomoc a informace při evakuaci obyvatel.

Povinnost všech občanů

Ihned ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru na tel. číslo                      150

 Do doby příjezdu hasičského záchranného sboru učinit vše, čeho je třeba k likvidaci požáru, nebo alespoň k jeho omezení.

 

Další důležitá čísla a informace

Policie ČR                                        158

Městská policie                             156

Záchranná služba                        155

Voda (hlášení poruch)        840 121 121

Plyn (dispečink)                          1239

Poruchy elektroinstalace   840 850 860

Hlavní vypínač elektrické energie je:     v prvním patře vchodů

 

V Neratovicích, dne  17.5. 2016

 

 

Ing.Valdemar Batelka                Danuše Skopalová

 

předseda představenstva        místopředseda představenstva