GDPR

 

Vážení členové bytového družstva,

S ohledem na úpravu ochrany osobních údajů, která se dnem 25. 5. 2018 nově řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 si Vás v souladu s ustanoveními článků 12 až 34 Nařízení dovolujeme informovat o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jaký je právní důvod pro jejich zpracování a upozorňujeme Vás na Vaše práva, která v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

V souvislosti s Nařízením EU ochraně osobních údajů fyzických osob Bytové družstvo informuje členy družstva o skutečnosti, že je povinno na základě zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech vést seznam členů (§ 580 a následující), do kterého se zapisuje jméno a bydliště člena, případně doručovací adresa, den a způsob vzniku nebo zániku členství a výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti.

Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství.

Údaje zapsané v seznamu členů družstvo může použít jen pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být osobní údaje členů družstva použity jen s předchozím souhlasem členů, kterých se to týká.

Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo tuto skutečnost v seznamu členů vyznačí. Nahlížet do takové části seznamu členů představenstvo umožní pouze bývalému členovi nebo jeho právnímu nástupci, a to pouze v rozsahu, který se konkrétního člena týká.

Zápis seznamu členů družstvo vede bez přerušení po celou dobu trvání družstva.

Osobní údaje jsou předávány panu Beranovi, Neratovice, který vede pro BD Bažina správu bytů a nebytových prostor. S ním má BD sepsánu smlouvu o předávání a ochraně osobních údajů. Rozsah předávaných informací je minimalizován na zákonnou povinnost.

Veškeré informace k zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme.