Archiv autora: admin

 

DOMOVNÍ ŘÁD

BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA

NERATOVICE č.p. 1206 – 1209

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní řád způsob užívání bytů, nebytových prostor, společných částí domů a jejich příslušenství a zařízení jeho obyvateli a uživateli.
 2. Dodržování pravidel domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze jako nejvyšší orgán družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování.

Čl. 2 Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Příslušenství k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep, povolené přístavky k bytům).
 3. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské a zájmové činnosti). Nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu ani společné části domu.
 4. Společnými částmi domu jsou části určené ke společnému užívání (střecha, hlavní svislé i vodorovné konstrukce, základy, vchody, schodiště, chodby, kolárny, sušárny, technologie výtahů (vč.strojoven a výtahových šachet), společné části sklepů, stoupací vedení vč. hlavních uzavíracích ventilů, rozhody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny (vč.měřičů), rozvody a zařízení domovních telefonů (tzv.domofonů) a zvonků, až po bytové rozvody, vzduchotechniky, rozvodny, předávací stanice, místnosti v suterénech domů s umístěním hlavních uzávěrů vody a plynu, místnosti po zrušených prádelnách, namáčírnách a mandlech, pokud nejsou používány pro správu družstva, či nejsou pronajaty nájemníkům.                                                                                                                              Poznámka: společnými částmi domu nejsou: rozvody telefonů, televizního signálu a internetu (spravované externími dodavateli služeb), vstupní dveře do bytů, sklepních kójí.
 5. Pro účely tohoto řádu jsou pojmem „bytové družstvo Bažina“ (dále jen družstvo) myšleny odpovědné osoby, určené představenstvem družstva.
 6. Pod pojmem „Uživatel bytu“ (dále jen „uživatel“) se rozumí Nájemce bytu.
 7. Pod pojmem „Uživatel nebytových prostor“ se rozumí Nájemce nebytových prostor dle uzavřené smlouvy.

Čl. 3 Vzájemná práva a povinnosti

 1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, prováděcích předpisů a předpisů na ně navazujících, stanovami a dalšími interními předpisy bytového družstva Bažina a usneseními členské schůze, představenstva družstva a nájemní smlouva.
 2. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku služeb souvisejících s bydlením tak, aby zajistilo uživatelům bytů, nájemcům nebytových prostor plný a nerušený výkon jejich práv, spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, využíváním všech služeb souvisejících s bydlením a zajišťovat administrativní práce spojené se správou a údržbou domu a dle možností i jeho modernizací.
 3. Družstvo vede technickou dokumentaci domu a jejich částí, vč. bytů a nebytových prostor. Družstvo pečuje také o zařízení umístěná ve společných částech domu. Družstvo zejména zajišťuje provádění pravidelné údržby, pravidelné revize instalací a zařízení v domě předepsaných příslušnými předpisy.
 4. Družstvo je oprávněno zásadně po předchozím oznámení uživatelům a se svolením uživatele vstoupit do bytu, či nebytového prostoru za účelem zajištění technického stavu bytu, nebytového prostoru, oprav společných částí, provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech /havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku/ bude zajištěno zpřístupnění bytu či nebytového prostoru policií i bez souhlasu uživatele. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně uživatele a pořídí o zásahu písemný protokol.
 5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě dlouhotrvající nepřítomnosti uživatelů oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění předmětného prostoru.
 6. Uživatel bytu je povinen řádně užívat a udržovat byt, společné části domů. Hradit náklady spojené s prováděním drobných oprav a s běžnou údržbou v souladu s právními předpisy a uzavřenou nájemní smlouvou.
 7. Uživatel bytu provádí údržbu, opravy bytu a jeho zařízení na svůj náklad, pokud se nejedná o společné části domu /viz čl. 2 odst.4/.
 8. Nájemce nebytového prostoru je povinen užívat tento prostor v souladu s nájemní smlouvou a tímto domovním řádem.
 9. Uživatel bytu, nebytového prostoru nemůže provádět v bytě či nebytovém prostoru žádné stavební úpravy bez souhlasu představenstva.
 10. Veškeré stavební úpravy v bytě smí uživatel provádět jen se souhlasem představenstva družstva a v souladu s platným zněním stavebního zákona.
 11. Pokud při opravách a úpravách bytu či nebytového prostoru bude jeho uživatel užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas představenstva.
 12. Nájemci nebytových prostor a uživatelé bytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 13. Družstvo nezabezpečuje pro uživatele bytů rozvod a příjem televizního signálu.
 14. Uživatel, člen družstva může přenechat svůj byt, nebo jeho část do pronájmu pouze s písemným souhlasem družstva a v souladu se stanovami družstva.
 15. V zájmu ochrany majetku uživatele bytu je žádoucí, aby tento měl uzavřeno příslušné pojištění za škody vztahující se k bytu a jeho vybavení.

 

Čl.4 Držení domácích zvířat

 1. Uživatel bytu nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata, hadi apod.). Současně je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. Znečištění společných částí a jiných prostorů a zařízení, v domě chovanými zvířaty, jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí.
 2. Uživatelé bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat.
 3. Vydala-li obec vyhlášku, či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou uživatelé bytů povinni zajistit její dodržování.

 

Čl. 5 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno. Vchody, chodby a schodiště musí zůstat volné.
 2. Společné prostory a zařízení domu se mohou užívat pouze v souladu s pravidly stanovenými družstvem. Družstvo může vydat časově omezené povolení k použití společných prostor pro uživatele bytu pro jiný účel.
 3. Uživatelé bytů a nebytových prostor jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor.
 4. Uživatelé bytů, nebytových prostor a příslušenství k bytům jsou povinni zejména:      * umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, stoupacím vedením,                     * zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, či jinak nebezpečné a nebylo nekontrolovatelně užíváno otevřeného ohně,                                   * zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, * je zakázáno uskladňovat věci mimo sklepní kóje,                                                                      * při uskladnění věcí ve sklepních kójích musí uživatel dbát na dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů.                                                              Za porušení příslušných obecně právních předpisů a jejich důsledky nese uživatel bytu odpovědnost v plném rozsahu.
 5. Domovní odpad jsou uživatelé bytů a nebytových prostor povinni ukládat pouze do kontejnerů k tomu určených (nikoli do kontejnerového stání), kde nezpůsobí hygienické či estetické závady.
 6. Je zakázáno kouření ve všech společných prostorách domu a odhazování nedopalků z oken a balkonů domu.

Čl. 6 Sušárny a kolárny

 1. Způsob užívání sušáren a koláren a případně dalších společných prostorů stanoví představenstvo zvláštními předpisy, které budou umístěny v příslušných prostorech.

 

Domovní řád schválila členská schůze dne 17. 5. 2016

 

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro technologický celek bytového  družstva Bažina,  IČO: 266 98 251, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, č. vložky 5489

 se vydává
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

v platném znění a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění

 

tento

POŽÁRNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Požáry v obytných domech způsobují značné škody na majetku a zdraví občanů a často si vyžádají i oběti na lidských životech. V zájmu všech nájemníků je, aby se těmto zbytečným ztrátám předcházelo, aby všichni obyvatelé domů dbali zákonných opatření pro zajištění požární bezpečnosti.

Všichni obyvatelé domů jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru a v případě, že požár vznikne, poskytnout všestrannou osobní i věcnou pomoc při jeho zdolávání.

Obyvatelé jsou povinni osvojit si znalost prostředků požární ochrany k provedení hasebního zákroku a seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu. Další povinností je účinná pomoc při evakuaci budovy (zvláště osob) a přivolání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

 

Nájemníci a uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných elektrických a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.

V bytě, nebytovém prostoru a společných prostorách v domech nesmí být ponechán bez dozoru žádný elektrický přístroj bez náležitého protipožárního zajištění.

V bytě, nebytových prostorách a společných prostorách není dovoleno provádět manipulace s hořlavými kapalinami I. třídy (benzín, líh, éter a jiné).

 

Uživatelé bytů a nebytových prostorů nesmí:

– provádět v bytech a nebytových prostorech práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací;

– poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.

 

Společné části domů

Schodiště a chodby nesmí být zastavovány nebo zužována jejich průchozí šíře nábytkem, kočárky nebo jinými předměty a materiály. Společné části domů slouží jako únikové cesty, proto musí být trvale volné.

 

Každý uživatel bytu a nebytových prostorů je povinen v souvislosti                                    se zdoláváním požáru:        

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést  nutná opatření k zamezení jeho šíření;
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;
d) poskytnout osobní pomoc jednotkám požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
⇒ vyhlásit požární poplach,
⇒ přivolat okamžitě hasiče,
⇒ poskytnout první pomoc zraněným osobám,
⇒ poskytnout pomoc a informace při evakuaci obyvatel.

Povinnost všech občanů

Ihned ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru na tel. číslo                      150

 Do doby příjezdu hasičského záchranného sboru učinit vše, čeho je třeba k likvidaci požáru, nebo alespoň k jeho omezení.

 

Další důležitá čísla a informace

Policie ČR                                        158

Městská policie                             156

Záchranná služba                        155

Voda (hlášení poruch)        840 121 121

Plyn (dispečink)                          1239

Poruchy elektroinstalace   840 850 860

Hlavní vypínač elektrické energie je:     v prvním patře vchodů

 

V Neratovicích, dne  17.5. 2016

 

 

Ing.Valdemar Batelka                Danuše Skopalová

 

předseda představenstva        místopředseda představenstva

 

předseda:       Milada Hryzáková

 

členové:          Světlana Braborcová

 

                           Petra Tichá

 

náhradník:    Rudolf Peterka

předseda:                 Ing. Valdemar Batelka

místopředseda:     Danuše Skopalová

                                     Jan Petlach

 členové:                  Mgr. Lenka Havlíková

                                     Hana Živnůstková

 

náhradníci:            Veronika Lhotová